Học tiếng trung tốt tại Hà Nội, Tp.HCM

TRỌN BỘ FULL BẢNG TỪ VỰNG HSK 1 – HSK 6

Phạm Dương Châu 29.11.2020 Tiếng Trung HSK - HSKK

HSK  có tên tiếng trung là 汉语水平考试 ( phiên âm : Hànyǔ shuǐpíng kǎoshì ). Đây là một kì thi được tổ chức bởi Trung tâm kiểm tra trình độ Hán ngữ của trường Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh (北京语言大学) nhằm mục đích để đánh giá năng lực và trình độ hán ngữ của người nước ngoài không có quốc tịch Trung Quốc.

Hiện nay HSK được phân chia thành 6 cấp độ, từ dễ đến khó, cơ bản đến nâng cao, sơ cấp đến cao cấp như sau:

 • HSK cấp 1 và cấp 2 : trình độ sơ cấp
 • HSK cấp 3 và cấp 4 : trình độ trung cấp
 • HSK cấp 5 và cấp 6 : trình độ cao cấp.

Tuỳ vào mục đích của từng bạn học viên mà đăng ký theo các cấp độ khác nhau. Khi bạn đăng ký thi cấp độ nào, nếu đủ điểm bạn sẽ được cấp chứng chỉ chứng nhận năng lực của mình ở cấp độ đó, nếu thi không đạt bạn cũng không được xuống cấp độ thấp hơn. Để thi được HSK bạn cần phải có những vốn từ vựng HSK nhất định nhằm đáp ứng đủ kiến thức để đạt được tổng điểm quy định.

 • Từ vựng HSK 1: 150 từ 
 • Từ vựng HSK 2: 300 từ 
 • Từ vựng HSK 3: 600 từ
 • Từ vựng HSK 4: 1200 từ 
 • Từ vựng HSK 5: 2500 từ 
 • Từ vựng HSK 6: 5000 từ

Dưới đây là TRỌN BỘ FULL TỪ VỰNG HSK từ cấp độ 1 đến cấp độ 6 dành tặng miễn phí. Chúc các bạn có những giờ học bổ ích và thú vị.

Trọn bộ ĐỀ THI HSK miễn phí 

XEM NGAY trọn bộ đề thi HSK miễn phí tại đây 

[Đề thử] HSK 1 đề 1 

[Đề thử] HSK 2 đề 1 

[Đề thử] HSK 3 đề 1

[Đề thử] HSK 4 đề 1

TỔNG HỢP TỪ VỰNG HSK 1 đến HSK 6 

Từ vựng HSK 1

的,我,你,是,了,不,在,他,我们,好,有,这,会,吗,什么,说,她,想,一,很,人,那,来,都,个,能,去,和,做,上,没有,看,怎么,现在,点,呢,太,里,听,谁,多,时候,下,谢谢,先生,喜欢,大,东西,小,叫,爱,年,请,回,工作,钱,吃,开,家,哪,朋友,妈妈,今天,几,爸爸,些,怎么样,对不起,住,三,高兴,买,医生,哪儿,名字,认识,坐,喝,写,月,号,狗,岁,看见,打电话,喂,儿子,漂亮,分钟,再见,本,明天,多少,块,女儿,小姐,衣服,水,学校,电影,书,四,五,医院,少,没关系,飞机,二,电视,读,后面,昨天,睡觉,六,老师,星期,十,猫,电脑,热,学生,下午,字,学习,冷,前面,八,中国,七,菜,桌子,出租车,天气,茶,九,商店,椅子,同学,一点儿,苹果,饭店,中午,上午,水果,杯子,下雨,米饭,北京,汉语,不客气

Từ vựng HSK 2

就,要,知道,吧,到,对,也,还,让,给,过,得,真,着,可以,别,走,告诉,因为,再,快,但是,已经,为什么,觉得,它,从,找,最,可能,次,出,孩子,所以,两,错,等,问题,一起,开始,时间,事情,一下,非常,希望,准备,比,问,件,意思,第一,进,大家,新,您,穿,送,玩,长,小时,完,每,公司,帮助,晚上,说话,门,女,忙,卖,高,房间,路,懂,正在,笑,远,妻子,丈夫,离,往,男,眼睛,快乐,虽然,早上,药,身体,黑,咖啡,日,休息,外,生日,哥哥,票,手机,洗,跳舞,弟弟,妹妹,红,慢,近,白,姐姐,介绍,鱼,累,课,上班,旁边,运动,去年,报纸,颜色,机场,唱歌,千,好吃,考试,左边,姓,百,雪,贵,生病,游泳,牛奶,右边,便宜,起床,鸡蛋,题,零,手表,旅游,服务员,宾馆,教室,跑步,阴,面条,铅笔,火车站,西瓜,羊肉,晴,公共汽车,打篮球,踢足球

Từ vựng HSK 3

啊,还,把,过,如果,只,被,跟,自己,用,像,为,需要,应该,起来,才,又,拿,更,带,然后,一样,当然,相信,认为,明白,一直,地方,离开,一定,还是,发现,而且,必须,放,为了,地,向,老,位,先,种,最后,其他,记得,或者,过去,担心,条,以前,长,世界,重要,别人,机会,张,接,比赛,关系,马上,决定,关于,难,了解,站,结束,清楚,愿意,花,照片,欢迎,总是,嘴,参加,办法,选择,坏,打算,试,特别,注意,其实,小心,久,只有,马,讲,故事,换,结婚,段,努力,害怕,发,刚才,节目,辆,万,关,解决,办公室,奇怪,同意,游戏,帮忙,国家,最近,声音,可爱,分,完成,半,要求,除了,容易,教,脸,简单,检查,音乐,越,照顾,聪明,甜,突然,终于,船,口,回答,礼物,头发,关心,脚,生气,哭,画,年轻,包,腿,忘记,搬,楼,遇到,新闻,比较,双,见面,经常,城市,一会儿,附近,借,影响,认真,米,差,银行,安静,多么,饿,根据,几乎,后来,动物,西,一边,舒服,一般,叔叔,疼,迟到,历史,啤酒,短,经过,周末,班,习惯,公园,干净,鸟,健康,树,蛋糕,元,客人,会议,奶奶,裤子,邻居,经理,层,灯,练习,爷爷,蓝,难过,中间,帽子,司机,旧,满意,骑,太阳,极,主要,同事,鼻子,角,变化,东,年级,环境,胖,地图,面包,耳朵,裙子,新鲜,放心,聊天,南,热情,信用卡,电梯,方便,洗手间,洗澡,饮料,校长,水平,作业,衬衫,成绩,碗,阿姨,图书馆,文化,绿,打扫,草,冰箱,数学,自行车,着急,瘦,提高,起飞,矮,地铁,体育,刻,护照,节日,盘子,一共,瓶子,街道,锻炼,感冒,爱好,超市,月亮,饱,有名,笔记本,香蕉,夏,菜单,上网,北方,季节,发烧,渴,不但,空调,照相机,春,伞,公斤,个子,熊猫,刷牙,复习,冬,请假,中文,秋,句子,行李箱,筷子,皮鞋,爬山,黑板,感兴趣,词典,留学,刮风,黄河,电子邮件

Từ vựng HSK 4 

得,死,干,而,等,当,所有,也许,行,不过,发生,一切,抱歉,感觉,肯定,棒,以为,掉,生活,之,任何,与,弄,却,继续,以,够,父亲,完全,可是,谈,好像,警察,场,刚,呀,情况,只要,份,到底,成为,永远,安全,留,计划,俩,停,感谢,敢,从来,赢,消息,拉,原因,连,确实,挺,保证,接受,改变,麻烦,出现,不管,甚至,保护,真正,结果,当时,至少,律师,表演,无,猜,咱们,进行,内,是否,调查,成功,考虑,约会,通过,开心,母亲,主意,倒,解释,联系,证明,生命,难道,由,指,危险,讨厌,醒,样子,有趣,提,部分,理解,重,任务,使,转,博士,紧张,放弃,大概,重新,其中,来自,本来,并且,直接,对于,正常,遍,冷静,方法,扔,能力,另外,放松,丢,负责,梦,戴,错误,随便,底,经历,支持,建议,否则,光,安排,钥匙,信息,全部,首先,照,交,台,坚持,生意,火,即使,到处,挂,道歉,可怜,实在,骗,原谅,乱,差不多,满,假,研究,打扰,正确,收,秒,同时,提供,输,号码,座,比如,严重,脱,陪,法律,值得,使用,方面,原来,讨论,说明,仍然,动作,受到,赶,怀疑,拒绝,演员,破,因此,答案,活动,既然,通知,不得不,无论,刀,适合,允许,失望,意见,获得,要是,邀请,尽管,浪费,失败,责任,美丽,压力,味道,厉害,出发,兴奋,观众,反对,精彩,感情,演出,愉快,开玩笑,杂志,合适,广告,自然,深,取,地球,帅,推,关键,空,抱,究竟,恐怕,躺,聚会,方向,幸福,接着,技术,困难,正好,提醒,旅行,激动,骄傲,毛,节,许多,顺利,职业,地址,赚,于是,收拾,周围,爱情,十分,尊重,教授,超过,寄,顺便,无聊,目的,低,剩,复杂,社会,故意,好处,竟然,表示,印象,出生,估计,地点,轻松,作用,举,小伙子,著名,免费,伤心,记者,仔细,巧克力,辣,互相,厕所,过程,申请,引起,发展,毕业,正式,厨房,专业,吸引,心情,祝贺,条件,千万,糖,趟,困,由于,密码,倍,擦,尤其,经验,盒子,干杯,看法,脏,艺术,速度,勇敢,数字,暂时,优秀,笑话,可惜,响,省,科学,笨,餐厅,各,距离,窗户,空气,护士,后悔,大约,内容,规定,效果,现金,儿童,租,篇,浪漫,态度,自信,轻,吃惊,熟悉,按照,世纪,回忆,相同,重点,教育,受不了,皮肤,区别,左右,阳光,页,文章,语言,标准,管理,误会,桥,举行,肚子,不仅,饼干,国际,信心,抬,竞争,汤,作家,诚实,顾客,存,香,交流,打扮,小说,年龄,符合,交通,共同,稍微,增加,敲,适应,然而,辛苦,将来,耐心,沙发,最好,禁止,经济,座位,购物,抽烟,航班,礼貌,提前,判断,胳膊,整理,森林,同情,网站,商量,眼镜,镜子,苦,广播,专门,尝,流行,材料,对话,详细,随着,降落,功夫,严格,日记,偶尔,实际,友好,相反,大夫,友谊,准确,平时,对面,脾气,价格,性格,鼓励,及时,迷路,棵,理想,工资,只好,散步,感动,知识,难受,奖金,幽默,孙子,汗,收入,酸,公里,基础,害羞,准时,积极,富,力气,入口,袜子,烦恼,举办,修理,减少,亲戚,参观,丰富,果汁,毛巾,作者,海洋,批评,排队,例如,植物,穷,家具,盐,温度,数量,逛,厚,亚洲,来不及,师傅,污染,减肥,来得及,客厅,缺少,老虎,降低,云,质量,学期,卫生间,其次,网球,打招呼,表格,阅读,信封,顺序,乘坐,重视,推迟,缺点,加油站,首都,羡慕,零钱,暖和,懒,出差,民族,传真,优点,垃圾桶,加班,房东,按时,葡萄,往往,高速公路,得意,特点,合格,性别,报名,互联网,景色,大使馆,总结,热闹,郊区,咳嗽,签证,咸,打印,活泼,邮局,牙膏,气候,勺子,付款,理发,复印,词语,表扬,打针,普遍,堵车,叶子,打折,排列,凉快,塑料袋,导游,小吃,西红柿,招聘,节约,硕士,乒乓球,积累,橡皮,应聘,矿泉水,长城,语法,礼拜天,饺子,国籍,售货员,流利,粗心,养成,马虎,百分之,普通话,登机牌,占线,包子,羽毛球,烤鸭,寒假,长江,预习,填空,京剧,短信,翻译,弹钢琴,放暑假

Từ vựng HSK 5

嗯,杀,所,正,搞,亲爱,宝贝,枪,如何,女士,根本,确定,兄弟,抓,或许,救,唯一,表现,拍,呆,绝对,整个,处理,行动,失去,派,靠,作为,曾经,总统,伤害,控制,偷,首,哈,糟糕,保持,证据,事实,家庭,装,秘密,简直,的确,血,方式,瞧,疯狂,片,记录,太太,除非,傻,阻止,想象,完美,克,目标,精神,碰,系统,滚,报告,人类,冲,自由,套,姑娘,手术,必要,痛苦,存在,组,以及,个人,代表,意义,承认,理由,显然,政府,幸运,信任,未来,根,吓,治疗,行为,婚礼,组织,老板,合作,支,老婆,中心,可怕,明显,消失,位置,答应,撞,似乎,力量,命令,威胁,日子,享受,战争,恭喜,利用,恨,训练,酒吧,身份,模特,一旦,追,群,面对,居然,雷,真实,人生,受伤,夜,属于,出色,目前,锁,梦想,人员,英雄,感受,吻,逃,数,公寓,文件,寻找,烂,不然,欠,反应,意外,食物,遗憾,反正,设计,醉,私人,某,伟大,臭,自从,签,颗,朝,呼吸,明星,超级,破坏,角色,顿,便,包括,时刻,相当,闻,公平,堆,俱乐部,通常,咬,造成,信号,充满,断,抢,现实,恢复,确认,怀孕,资料,婚姻,圈,脑袋,分手,心理,项,记忆,紧急,接近,吵,权利,冠军,教练,对方,随时,敌人,背,人物,猪,感激,嫁,挑战,非,状态,报道,参与,彼此,到达,显示,立刻,吐,取消,离婚,等待,尽力,庆祝,假装,吹,在乎,状况,心脏,似的,国王,项目,集中,实话,表情,冒险,胜利,官,直,期待,保险,单独,专家,赶快,风格,机器,方,尽快,价值,切,墙,彻底,翻,摆,请求,命运,特殊,老实,年代,士兵,以来,屋子,制造,退,戒指,洞,作品,则,去世,规则,说服,产生,布,时代,接触,卡车,规矩,部门,基本,分析,地区,导致,对待,主人,宣布,空间,想念,程序,炒,情绪,创造,范围,称,尽量,亲自,石头,细节,顶,道理,运气,喊,制作,相处,度过,奇迹,媒体,赶紧,匹,建立,无所谓,表达,一辈子,神秘,实现,政治,巨大,对手,刺激,凭,废话,掌握,脖子,玩具,满足,传统,念,重复,和平,欣赏,支票,理论,角度,年纪,观察,老鼠,龙,盖,移动,不断,公主,滑,摸,思考,关闭,幻想,甩,伙伴,插,达到,总之,亮,程度,碎,在于,教训,权力,稳定,尊敬,坚强,数据,玻璃,勇气,员工,好奇,了不起,砍,假设,借口,土地,平,抱怨,承受,时尚,病毒,设备,硬,娶,投资,过分,对象,一致,魅力,实验,恋爱,话题,市场,团,建筑,损失,王子,自豪,投入,成熟,表明,幅,工具,骨头,踩,假如,合同,争取,胸,当地,微笑,出口,蛇,乖,内部,系,姿势,瞎,卧室,手指,哎,资格,辞职,合法,搜索,工厂,独立,决赛,网络,毛病,晕,公开,观点,说不定,交换,拥抱,万一,发明,重大,组合,思想,针对,具体,领导,主题,牙齿,绕,主任,驾驶,应付,财产,吵架,服装,高级,欧洲,风险,挡,后果,个性,交往,立即,避免,保留,批,捡,持续,猴子,采取,升,类型,金属,合理,期间,暗,产品,精力,退休,胡说,指挥,丑,自动,法院,依然,平静,蹲,发表,演讲,滴,戒,成长,深刻,划,光临,诗,占,唉,背景,救护车,模仿,采访,评价,强烈,挣,违反,阶段,否认,逃避,频道,时期,物质,传说,射击,伸,愿望,兔子,形象,事物,绳子,发挥,纪念,倒霉,毕竟,道德,安慰,肌肉,娱乐,睁,经典,显得,进步,追求,趁,敏感,博物馆,遵守,煮,承担,拆,天空,至于,登记,骂,指导,不安,相关,身材,讽刺,抓紧,圆,沉默,严肃,配合,称呼,逗,标志,平常,摇,完整,肩膀,宣传,谈判,隔壁,商业,自私,沙漠,亿,手套,面临,等于,当心,经营,出席,课程,字母,项链,劝,资金,原则,哪怕,纪录,玉米,宠物,灰,广场,限制,无数,烫,善良,表面,主席,智慧,主动,联合,漏,气氛,批准,可靠,体验,录音,编辑,优势,临时,黄金,温柔,成就,方案,形容,利益,询问,军事,捐,销售,结论,平衡,良好,工人,自愿,祝福,措施,化学,调整,胃,过敏,包裹,妇女,地毯,总算,宴会,怀念,代替,干脆,温暖,出版,主持,缺乏,义务,连续,蜜蜂,夸张,保存,如今,不如,迟早,电台,推荐,鼓掌,撕,咨询,糊涂,燃烧,豪华,轻易,青,软,人口,银,功能,明确,把握,激烈,扶,集合,秘书,闯,事先,复制,摄影,闪电,车库,破产,沙滩,着火,移民,日期,赞成,热爱,摩托车,形式,矛盾,现象,结合,相似,领域,充分,据说,电池,平安,家乡,迅速,前途,现代,成立,弱,妨碍,挥,装饰,诊断,资源,成人,独特,体会,腰,生产,播放,光明,贷款,胆小鬼,钓,地震,转变,最初,组成,各自,摘,专心,告别,贡献,地位,始终,打交道,账户,股票,形成,行业,戏剧,执照,沟通,汽油,健身,披,寂寞,单位,论文,多亏,固定,口味,注册,英俊,木头,果然,公布,乐观,至今,争论,名片,陌生,业余,人才,失业,歪,难怪,克服,全面,计算,收获,歇,有利,谨慎,甲,犹豫,从此,下载,企业,狮子,青少年,展开,双方,象征,开放,大型,冻,忍不住,文明,晒,舒适,大象,因素,不足,疑问,操心,雾,从前,运用,天真,土豆,偶然,翅膀,列车,极其,香肠,届,决心,从事,位于,传播,宽,迎接,蝴蝶,反而,总裁,尾巴,剪刀,点心,抽屉,朵,阵,狡猾,风景,写作,大厦,赞美,其余,结构,洒,证件,热烈,发言,摔倒,辩论,能源,胃口,落后,传染,不要紧,特征,实习,忽视,赔偿,逻辑,物理,肥皂,输入,管子,拦,宝贵,情景,概念,招待,安装,逐渐,修改,分别,蔬菜,语气,握手,设施,奋斗,珍惜,成果,培养,秩序,锅,形状,装修,影子,催,成分,薄,铃,税,宿舍,痒,浓,仿佛,要不,业务,运输,制定,收据,宁可,工程师,神话,桃,耽误,问候,待遇,提问,核心,打工,开发,维修,文字,本质,麦克风,统一,模糊,补充,分配,嘉宾,花生,形势,软件,平等,零件,多余,青春,浅,会计,发抖,工业,耳环,体贴,日常,飘,冰激凌,善于,球迷,集体,改进,时髦,生长,吸收,测验,担任,怪不得,随身,培训,县,改善,总共,文学,打听,劳驾,平均,彩虹,日程,此外,制度,扩大,相对,单纯,录取,阳台,牛仔裤,后背,简历,利润,窗帘,重量,丝毫,商品,反复,台阶,涨,突出,辣椒,出示,地道,强调,展览,活跃,转告,删除,豆腐,舅舅,夸,忽然,包含,农民,危害,志愿者,恶劣,责备,哲学,反映,柜台,抄,悄悄,眉毛,贸易,接待,特色,具备,何况,辅导,纪律,对比,色彩,构成,姑姑,消化,围巾,车厢,体现,乐器,规律,密切,不得了,外交,否定,观念,递,鼓舞,浇,规模,召开,佩服,艰苦,嗓子,整体,启发,手工,报社,报到,营养,幼儿园,吨,盆,匆忙,吸取,从而,及格,何必,火柴,淡,嫩,目录,结实,痛快,手续,综合,优美,古代,壶,围绕,延长,外公,兼职,利息,营业,消费,题目,岸,预订,效率,缓解

Từ vựng HSK 6 

哦,嘿,嗨,嘛,家伙,啦,喂,哇,拜托,而已,夫人,尸体,现场,监狱,啥,死亡,拥有,凶手,屁股,选手,投票,撒谎,武器,发誓,意识,线索,砸,失踪,真相,恐怖,性感,意味着,交易,恶心,舞蹈,副,事件,攻击,试图,淘汰,子弹,毒品,袭击,灵魂,爆炸,盯,愚蠢,跟踪,绑架,客户,将军,州,毫无,逮捕,成员,监视,警告,尝试,搭档,对付,荣幸,队伍,偶像,同志,军队,侦探,确保,耍,战斗,展示,进展,乐意,解雇,时光,无辜,搭,恐惧,惊讶,事业,不可思议,案件,档案,协议,抢劫,代价,背叛,天堂,释放,执行,报警,折磨,卷,艘,罪犯,刺,情报,暴力,事故,神经,牺牲,愤怒,婴儿,塔,信仰,魔鬼,孤独,惩罚,神奇,磅,承诺,间谍,确信,哼,尴尬,生物,能量,清醒,指望,感染,抛弃,揍,美妙,擅长,忍受,动手,清理,完毕,机构,即将,钻石,艰难,坦白,慈善,痕迹,区域,镜头,联盟,审判,基地,嫉妒,保姆,摇滚,打架,天赋,打击,类似,激情,注射,转移,保密,摆脱,助手,栋,迷人,开除,仪式,混乱,联络,癌症,剑,天才,发射,生存,结局,非法,人家,动机,欺骗,并非,人质,扮演,宇宙,剧本,证实,被告,扣,时机,辩护,起码,宁愿,隐瞒,社区,助理,渴望,溜,太空,毁灭,眼神,古怪,进攻,报复,拨,荒谬,卫星,期望,嘲笑,冒犯,娃娃,达成,夫妇,新娘,竞选,亲密,割,制服,直播,宗教,崩溃,乘,陷入,回报,试验,异常,疾病,展现,强迫,暗示,当事人,绝望,沮丧,灾难,正义,荣誉,技巧,中央,提议,即便,机密,忠诚,走廊,症状,当初,系列,保重,震惊,反抗,心灵,掩护,活力,天生,枚,不止,顾问,障碍,危机,保守,维持,主管,主义,罐,视频,治安,出卖,标记,昏迷,凌晨,侮辱,暴露,绅士,公民,残忍,造型,迹象,神圣,航空,仓库,码头,大不了,本人,补偿,冲动,演奏,对抗,城堡,按摩,本身,奴隶,熬,在意,拜访,奖励,引擎,膝盖,宰,贼,种族,舌头,消灭,乐趣,虐待,舔,薪水,理智,封锁,诉讼,基因,职位,可恶,扎,确切,支援,排练,评论,基金,投降,灵感,漫画,角落,预言,策略,领先,装备,流氓,声明,排除,成交,皇后,消防,吼,发动,集团,协助,动力,阴谋,性命,协会,喉咙,爆发,陷害,瞄准,荒唐,随意,策划,弥补,党,来源,判决,依靠,陷阱,公正,委托,犬,冲突,指示,化妆,卑鄙,端,人士,脆弱,侵犯,器官,崇拜,考验,欲望,魔术,除,实力,赌博,处境,晃,继承,染,企图,雇佣,隔离,无能为力,领袖,挣扎,丁,骚扰,难堪,许可,汇报,过度,包围,提示,肺,混合,明智,武装,指甲,透露,斗争,选举,足以,隐私,口音,旋转,穿越,回顾,扁,欢乐,抚养,环节,残酷,使命,场合,酒精,模型,评估,解除,通讯,给予,典型,伪造,掩盖,团结,趴,翘,诱惑,火箭,负担,轮胎,团体,倾向,统治,遭遇,嘴唇,边缘,复活,双胞胎,居民,蜡烛,情形,立场,意志,仁慈,隧道,导弹,无比,一向,本事,突破,指令,石油,撤退,悲惨,模式,忽略,风暴,外表,额外,干扰,牵,防守,欺负,挽救,脱离,酗酒,节奏,拼命,枕头,情节,操作,屏幕,吊,呵,过于,井,访问,慷慨,细胞,潜力,举动,鸽子,抗议,周年,政策,指责,哭泣,财富,侄子,良心,容忍,渣,清除,尊严,收音机,伴侣,遭受,肿瘤,气味,发布,预算,患者,滋味,手法,作弊,涉及,征服,报仇,浑身,布置,收藏,泄露,着迷,典礼,皆,抵抗,战术,局面,操纵,设置,奇妙,消除,代理,场面,纯粹,防止,窝,幢,超越,明明,原始,不惜,永恒,祖父,弱点,投诉,拽,高潮,服从,信念,火焰,贿赂,故障,签署,舱,打仗,创作,分散,咋,坟墓,降临,官方,棕色,推测,曲子,实施,贵族,敞开,陈述,边境,掩饰,维护,终点,野蛮,厌恶,漫长,责怪,赞助,正当,堕落,预料,合并,丢人,极端,年度,机械,拘留,刹车,裁判,巡逻,分裂,噪音,呕吐,定义,恐吓,清洁,折,羞耻,串,视线,帐篷,轨道,氧气,遗传,血压,十足,携带,守护,检验,误解,鉴于,例外,震撼,地步,打包,跳跃,保卫,掐,民主,撤销,妄想,事务,命名,防御,解放,司法,谣言,版本,报酬,动静,着想,丧失,人性,铺,粗鲁,辐射,带领,挪,迫不及待,潜水,光荣,挨,违背,瞬间,正经,遗产,圈套,看待,惊奇,人格,珍贵,思维,先进,真理,级别,竞赛,垫,引导,革命,岩石,嫌疑,迷惑,学位,干涉,交叉,元首,人间,本能,修复,认定,拳头,抵达,一流,悲哀,发觉,坑,居住,别墅,呈现,识别,和解,失误,元素,等候,贪婪,传达,镇定,捏,清晰,麻醉,细菌,仪器,无知,眼光,往常,亲热,放大,杰出,风趣,诞生,忠实,指定,以便,符号,鉴定,蹦,纤维,盗窃,推销,宣誓,终身,跪,需求,煎,捣乱,雷达,哄,福利,牵扯,循环,探索,驱逐,局势,财务,峡谷,运行,终止,模样,登陆,含义,频率,资助,拖延,以往,优先,争夺,挖掘,赋予,回避,妥协,警惕,精确,钞票,依赖,演绎,上瘾,气色,意图,坚定,倾听,电源,玩弄,新郎,吩咐,童话,保管,高尚,偏见,解散,焦点,无耻,仍旧,战略,封闭,首要,脉搏,走私,出路,动脉,掏,目睹,恶化,监督,阻碍,宪法,幼稚,歧视,极限,严厉,面子,激励,特定,港口,引用,曝光,扑,古董,纯洁,压抑,知觉,流浪,进化,发行,挽回,遥远,着手,途径,唠叨,炫耀,目光,摇摆,镇静,保障,名誉,处置,解剖,刑事,束,统计,腐烂,容器,生理,空白,打猎,捞,融化,跨,奉献,场所,祖国,要命,精心,固执,冷酷,床单,勉强,和谐,榜样,关照,纠正,条款,包装,损坏,中断,担保,液体,报答,英勇,番,粒,势力,认可,资产,占领,注视,销毁,饥饿,上级,财政,依旧,磕,差别,缺陷,憋,制止,言论,活该,恰当,部位,脂肪,埋葬,塌,华丽,磁带,占据,岗位,疤,前提,横,答复,大伙儿,光芒,揭露,粉色,近来,比方,屈服,膜,诈骗,是非,崭新,亦,履行,昂贵,彩票,回收,沉重,化验,家属,蚂蚁,僵硬,演习,束缚,平凡,全力以赴,忧郁,传单,瘫痪,黎明,顽固,免得,泼,贩卖,比喻,万分,协调,皇帝,缘故,跟随,罕见,安宁,为难,兑现,起初,当场,当面,毫米,腐败,油漆,往事,片刻,方位,分辨,恩怨,难得,溅,功劳,安置,信赖,原告,行政,嫌,跌,战役,权威,偿还,作风,殴打,罢工,智商,迈,兜,便利,强制,免疫,烹饪,澄清,扩散,依据,竭尽全力,预期,过失,拧,图案,后代,卡通,拿手,孔,规划,支撑,航行,淋,同胞,伴随,沼泽,折腾,案例,体面,祖先,导航,珍珠,恼火,探望,临床,迟钝,外界,颇,事态,准则,覆盖,初步,先前,示范,边界,挑剔,以免,飞翔,通缉,无赖,扰乱,搭配,统统,饮食,热门,审查,推翻,虚伪,谴责,测量,威力,敬礼,吹牛,辨认,特意,激发,成天,发财,压迫,姿态,奖赏,丸,金融,界限,品尝,可行,种子,雕塑,共和国,手势,隐蔽,充足,人工,产业,群众,口气,公关,散发,水泥,气质,任命,旋律,争议,琢磨,采集,品质,算数,俘虏,颠倒,现状,宫殿,等级,宽容,喇叭,莫名其妙,旗帜,期限,分歧,探测,智力,用户,当选,书面,反常,原先,遥控,砖,空虚,反感,光彩,颤抖,苍白,踪迹,否决,交代,忙碌,排斥,设想,终究,内在,延续,视力,忍耐,样品,棉花,实行,铜,啃,岁月,专长,灭亡,约束,值班,辩解,部署,合成,补救,记载,体系,供给,埋伏,教养,疲惫,温和,生效,不顾,抚摸,搏斗,标题,疑惑,耀眼,火药,拾,讨好,迷信,出身,灿烂,清晨,鼻涕,任意,野心,季度,瞪,理所当然,职务,挑衅,残留,视野,粉碎,动身,摊,公道,疏远,擅自,蔓延,废墟,敏锐,翼,辉煌,扒,密封,致力,轰动,审理,呼唤,眨,设立,延期,首饰,北极,弦,登录,蒸发,竖,盲目,冲击,畏惧,频繁,支配,时常,证书,克制,壮观,住宅,思念,归还,成本,捧,欣慰,削,条约,一贯,股份,丰满,侵略,更新,拐杖,玉,授予,推理,蛋白质,庞大,验证,储存,坡,潮流,不择手段,包袱,扛,徘徊,侧面,臂,备忘录,泡沫,摩擦,捍卫,层次,辅助,劈,戒备,严密,原理,预先,将近,创新,渠道,苏醒,奔驰,塑造,当前,消毒,快活,收益,况且,捕捉,瀑布,散布,偏偏,麻痹,锋利,笨拙,救济,得罪,让步,枝,隆重,机遇,高明,意料,扭转,洪水,诽谤,别扭,专利,声誉,区分,愈,拣,喜悦,机灵,音响,精致,抢救,把手,开支,残疾,迄今为止,消耗,股东,生育,发育,一如既往,风度,分解,疲倦,辜负,歹徒,斑,故乡,贫困,内幕,司令,反驳,反射,政权,缺席,迫害,锤,粥,描绘,平行,窜,诸位,干预,搂,鞠躬,惯例,照样,融洽,较量,做主,向导,熄灭,冻结,揉,裁缝,素食,淹没,公务,放射,合伙,考察,鄙视,光辉,伺候,要点,触犯,风光,打官司,屑,款待,捎,不妨,断绝,模范,构思,注重,呻吟,心血,孤立,失事,胜负,不堪,遵循,掠夺,刊登,气象,奢侈,延伸,殖民地,喘气,麻木,精通,溪,启示,步伐,手艺,挫折,遍布,动态,决策,疏忽,藐视,施展,饶恕,虚假,乞丐,连锁,贝壳,坠,想方设法,沸腾,草率,习俗,冒充,紧迫,衷心,下属,周边,纠纷,备份,充实,储备,观光,领土,渗透,领事馆,宣扬,颁发,妥当,起草,智能,向往,起源,经费,顾虑,施加,侥幸,美满,收缩,繁殖,大致,堵塞,圆满,钦佩,沐浴,货币,树立,维生素,便条,不得已,反馈,主导,表态,冷却,协商,大臣,皱纹,管辖,偏僻,山脉,笼罩,起伏,扩张,派遣,间接,坚固,崇高,调节,共鸣,债券,务必,持久,撇,众所周知,掰,攒,话筒,慎重,方圆,埋怨,重心,称号,调动,预兆,微不足道,追究,国防,筹备,选拔,配偶,联想,抵制,前景,行列,巷,示威,漂浮,计较,器材,寂静,恨不得,废除,闪烁,敏捷,四肢,制裁,丰盛,嗅觉,渺小,过滤,特长,加工,分泌,振奋,胡乱,腐蚀,瘸,流露,启程,倾斜,高峰,借助,相应,气概,遗失,混淆,机动,冤枉,事迹,承办,倒闭,书籍,礼节,之际,逼迫,富裕,表决,和蔼,平原,皮革,枯燥,惦记,盛,记性,正规,品种,衰老,公告,粉末,转达,平面,嚷,掀起,空洞,猛烈,关怀,心态,贬低,探讨,种植,支柱,爱戴,辫子,胸膛,国务院,胡须,商标,宽敞,无动于衷,体谅,民间,受罪,繁忙,根源,濒临,中立,健全,风味,见解,定期,凑合,熨,过渡,自主,开展,台风,急切,谅解,断定,徒弟,大肆,畅销,不时,款式,犹如,修建,肖像,照耀,储蓄,可口,平庸,懒惰,盘旋,橙,小心翼翼,默默,题材,糟蹋,弹性,文物,生锈,个体,陶醉,叼,庄稼,海滨,凡是,就职,赠送,轮廓,演变,二氧化碳,委员,烘,晋升,灵敏,分明,规范,创立,不禁,气压,境界,钩子,口头,恰巧,剧烈,任性,情理,严峻,驻扎,庄严,气势,不愧,反面,充当,蹬,呼吁,君子,卓越,含糊,辛勤,周期,领悟,坚硬,潇洒,资本,当代,公然,搁,筛选,过瘾,文凭,论坛,顽强,安详,丙,资深,实质,素质,上任,齐心协力,逢,寄托,高涨,高超,谜语,拥护,鉴别,名额,郑重,通用,仓促,蔑视,片断,著作,丑恶,采纳,采购,搅拌,桥梁,钙,践踏,密度,甭,机智,柔和,寻觅,人道,被动,大意,走漏,领会,恰到好处,推论,花瓣,配备,外行,颠簸,飞跃,调料,开阔,精华,支出,座右铭,土壤,阵地,留神,信誉,分量,标本,凝视,理睬,生态,哨,私自,对策,泄气,挥霍,形态,请教,黄昏,遗留,薄弱,全局,牢固,遭殃,精密,杂技,还原,以致,神仙,提拔,显著,瓦解,削弱,晾,一度,得力,人为,可观,裁员,波浪,数额,垂直,尖锐,请柬,结晶,告辞,悔恨,指南针,诚挚,陶瓷,局部,巢穴,未免,齐全,公式,胆怯,来历,雕刻,悬念,公认,阶层,搓,腐朽,寺庙,规章,内涵,补贴,源泉,总而言之,阻挠,间隔,告诫,交涉,慢性,保养,留恋,沉闷,课题,牲畜,歪曲,巴不得,沉思,半途而废,物资,立体,调解,档次,衰退,舆论,对应,变质,剥削,酝酿,争端,主流,株,航天,水龙头,编织,诬陷,愣,咀嚼,跟前,桨,无理取闹,趣味,截止,捆绑,报销,天然气,阻拦,容纳,容貌,弥漫,敷衍,考古,广阔,传授,名副其实,租赁,破例,生机,拘束,正宗,和睦,闲话,候选,连同,宗旨,上游,局限,响应,就业,窍门,晴朗,专程,口腔,开朗,抱负,凝固,干劲,停顿,日益,贪污,福气,缠绕,更正,传记,溶解,盈利,缓和,对称,从容,秃,叹气,力所能及,优越,独裁,沉着,惋惜,开采,暧昧,包庇,文雅,鲜明,条理,直径,滋润,心甘情愿,吝啬,昔日,成效,狭窄,性能,要素,一帆风顺,宏伟,无忧无虑,奔波,勇于,拼搏,向来,庄重,孕育,茫茫,绣,细致,事项,田野,陈旧,摧残,牢骚,运算,动员,凝聚,攀登,岳母,次序,流通,节制,尖端,批判,急躁,思索,体积,复兴,夕阳,缺口,谦逊,愚昧,才干,现成,发炎,屏障,乐谱,嫂子,率领,展望,无非,迁徙,惊动,茫然,压缩,滔滔不绝,曲折,迟疑,深沉,巩固,索取,示意,觉醒,方言,耗费,败坏,请帖,严禁,适宜,泛滥,阐述,培育,停滞,过问,权衡,划分,若干,炎热,表彰,焦急,打量,奥秘,应酬,响亮,转折,牵制,插座,当务之急,增添,对立,敬业,附属,自卑,毅力,盛开,背诵,汹涌,指标,腹泻,妥善,坚实,后勤,启事,庸俗,隔阂,譬如,周密,凶恶,重叠,面貌,深奥,雌雄,相差,铸造,优异,出息,枯萎,专题,急剧,投掷,摸索,固体,转让,伯母,致辞,田径,鼓动,排放,范畴,雪上加霜,解体,迁就,饲养,轮船,改良,勤劳,布局,舟,作废,腥,博览会,利害,果断,不像话,简陋,简化,提炼,反思,唯独,阵容,规格,空想,地质,方针,凄凉,号召,分红,狼狈,附件,发呆,干旱,荒凉,团圆,清澈,筐,致使,格式,投机,里程碑,嘈杂,无精打采,切实,化石,爽快,丰收,参照,颁布,幅度,压榨,迸发,配套,简要,逝世,整顿,修养,威风,开明,英明,抹杀,秤,总和,董事长,真挚,隐患,狭隘,垄断,本钱,功效,申报,亚军,勾结,摄氏度,治理,结算,动荡,主权,新陈代谢,柴油,岔,吃力,主办,虚荣,会晤,惹祸,无偿,媳妇,滞留,接连,充沛,参谋,畅通,唾弃,悬挂,坚韧,堆积,盛行,海拔,斯文,生疏,眯,意向,狠心,空隙,别致,创业,开拓,为期,自发,攻克,伤脑筋,派别,觉悟,端正,通货膨胀,对照,文献,崇敬,和气,处分,媒介,港湾,暂且,科目,点缀,冷落,苦涩,霸道,一丝不苟,赞叹,歌颂,嘱咐,杂交,耸,有条不紊,浸泡,迟缓,眼色,威信,栏目,慰问,一目了然,时事,倔强,自力更生,世代,灯笼,新颖,俯视,停泊,兴高采烈,周折,踏实,立足,朴素,物业,杠杆,开辟,家喻户晓,靠拢,淡水,丛,框架,确立,盛情,进而,冰雹,肆无忌惮,平坦,请示,狼吞虎咽,工艺品,疙瘩,埋没,时而,草案,品德,倘若,便于,赤字,随即,精简,散文,偏差,以至,雄伟,母语,举足轻重,装卸,通俗,衬托,考核,繁华,注释,大体,姑且,发扬,油腻,论证,灌溉,摘要,变故,天文,误差,恏,反问,争气,隐约,调和,不相上下,伶俐,书法,萌芽,波涛,问世,加剧,追悼,寒暄,锦上添花,立方,上进,播种,千方百计,钻研,胸怀,拄,心疼,不屑一顾,陈列,赤道,无穷无尽,镶嵌,力求,巴结,刊物,着重,督促,湖泊,遏制,心得,椭圆,操劳,盖章,栽培,颈椎,章程,昼夜,迎面,不言而喻,名次,倡导,舒畅,神气,敌视,招收,吹捧,列举,佳肴,托运,渔民,诧异,变迁,导向,忌讳,公证,成心,亏待,制约,朴实,魄力,固然,顿时,吉祥,呼啸,涌现,索性,鞭策,相声,周转,茎,家常,讥笑,答辩,兴旺,壮丽,蔚蓝,借鉴,学说,慈祥,纵横,历来,截至,分寸,夹杂,反之,飘扬,壮烈,威望,旷课,纺织,文艺,贯彻,哺乳,恭敬,喧哗,启蒙,悬殊,蕴藏,俗话,畔,归根到底,拟定,搀,污蔑,棍棒,起哄,沿海,操练,梢,多元化,相等,寓言,留念,固有,严寒,批发,逆行,承包,贬义,挑拨,亏损,扎实,落成,斟酌,次品,地势,力争,书记,涂抹,自满,法人,合算,饱和,陡峭,谢绝,职能,舰艇,遮挡,洽谈,浓厚,衣裳,剪彩,荤,根深蒂固,及早,格局,哆嗦,花蕾,势必,挎,并列,茂盛,空前绝后,辽阔,兴隆,实惠,肥沃,检讨,再接再厉,无微不至,兢兢业业,零星,与日俱增,雄厚,弊端,怠慢,耐用,风气,爱不释手,志气,衔接,吞吞吐吐,热泪盈眶,美观,气魄,见义勇为,附和,短促,盛产,神态,取缔,屡次,称心如意,应邀,调剂,扩充,磨合,声势,效益,谋求,征收,落实,杜绝,馋,勘探,化肥,防治,完备,倡议,普及,磋商,实事求是,宁肯,层出不穷,东张西望,立交桥,聋哑,循序渐进,熏陶,吃苦,天伦之乐,就近,珍稀,缴纳,急功近利,作息,水利,争先恐后,验收,服气,盆地,贫乏,恍然大悟,耕地,丘陵,闭塞,矿产,审美,骨干,叮嘱,亭子,瞻仰,支流,物美价廉,奠定,一举两得,娇气,刹那,共计,沉淀,见多识广,园林,招标,后顾之忧,稿件,兴致勃勃,画蛇添足,不敢当,不由得,封建,砍伐,霞,稠密,挺拔,据悉,感慨,依托,贤惠,昌盛,日新月异,刻不容缓,聚精会神,得不偿失,把关,精打细算,逐年,布告,供不应求,欣欣向荣,炉灶,出神,优胜劣汰,比重,须知,废寝忘食,不免,凹凸,纲领,边疆,正月,振兴,乡镇,堤坝,朝代,历代,斩钉截铁,廉洁,气功,毅然,正气,辩证,宏观,锲而不舍,䄦,微观,清真,难能可贵,潜移默化,序言,淡季,外向,豪迈,不料,查获,省会,弊病,船舶,体裁,朝气蓬勃,见闻,任重道远,尚且,风土人情,礼尚往来,举世瞩目,苦尽甘来,鸦雀无声,川流不息,悬崖峭壁,混浊,压岁钱,籍贯,精益求精,稻谷,过奖,连年,南辕北辙,拜年,乌黑,公安局,季军,诞辰,知足常乐,急于求成,络绎不绝,津津有味,联欢,正负,泰斗,各抒己见,畜牧,馅儿,勉励,相辅相成,理直气壮,旗袍,生肖,侃侃而谈,沾光,博大精深,羽绒服,炊烟,纪要,得天独厚,递增,踊跃,勤俭,经纬,农历,恳切,温带,东道主,喜闻乐见,深情厚谊,端午节,对联,将就,饱经沧桑,华侨,飞禽走兽,武侠,丢三落四,儒家,元宵节,压制,啰唆,墨水儿,岂有此理,师范,心眼儿,执着,拔苗助长,涮火锅,玩意儿,简体字,繁体字,纳闷儿,统筹兼顾,烟花爆竹,纽扣儿

Bí quyết luyện thi HSK hiệu quả nhất 

tiengtrung.com

Lựa chọn cấp độ HSK phù hợp với năng lực của bản thân

Đây là điều đầu tiên và quan trọng nhất mà các bạn cần lưu ý. Nếu chọn sai cấp độ, kết quả thi không đạt cũng không được tính thành cấp độ HSK thấp hơn, kết quả cao cũng không được tính thành cấp độ HSK cao hơn.
Việc lựa chọn cấp độ HSK phù hợp không quá khó. Bạn có thể căn cứ vào giáo trình Hán ngữ 6 quyển, ví dụ nếu bạn  học xong quyển 4, mà chắc chắn bản thân nắm vững kiến thức của cả 4 quyển, thì bạn cứ tự tin thi HSK 4 nhé!

Khi thi phải giữ vững tâm lý

Khi thi, tâm lý cũng là một yếu tố cũng rất quan trọng. Hãy cố gắng giữ bình tĩnh, tự tin nhất có thể để hoàn thành bài thi nhé.

Thường xuyên ôn luyện, làm các đề thi thử

Trước khi thi chính thức, bạn nên luyện thi thử ở nhà bằng các đề HSK, luyện càng nhiều càng tốt. Điều này sẽ khiến bạn quen dần với kì thi, tâm lý sẽ ổn định hơn và cảm thấy tự tin hơn. Thi thử càng nhiều, phản xạ thi của bạn cũng được rèn luyện, kết quả thi sẽ càng tốt hơn.

Phải có cho mình tài liệu luyện thi tốt.

Tài liệu ôn thi là yếu tố quan trọng nhất khi các bạn đã xác định thi HSK. Dưới đây Tiếng Trung Dương Châu xin giới thiệu với các bạn bộ sách CHINH PHỤC HSK 1-6, đây được coi là bí kíp luyện thi HSK không thể thiếu. Chúng mình cùng tìm hiểu về bộ sách này nhé!

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT KHI ĐẶT SÁCH NGAY HÔM NAY!!! 

tiengtrung.com

Tại sao nên chọn SÁCH CHINH PHỤC HSK do thầy Phạm Dương Châu biên soạn?

 • Sách cung cấp những bộ đề thi mẫu bám sát với thực tiễn của kỳ thi HSK giúp học viên làm quen dần với đề thi, tìm ra phương pháp làm bài để có thể đạt kết quả cao trong kỳ thi thực.
 • Mỗi đề thi đều có phần file nghe chuẩn giọng Bắc Kinh để luyện nghe một cách hiệu quả.
 • Là bộ sách duy nhất ôn luyện HSK hiện nay có phần phiên âm la tinh, dịch nghĩa tiếng Việt cho các học viên cho nên học viên không cần vừa làm vừa phải tra cứu từ mới mà đã có tất cả ngay lên trong sách rồi.
 • Đáp án được giải thích một cách cụ thể, chi tiết giúp học viên dễ hiểu lý do chọn đáp án.
 • Có khóa học online đi kèm cùng sách được giáo viên hướng dẫn chi tiết từng bộ đề thi để học viên có thể làm và chấm điểm ngay tại nhà.
 • Sách được in bản cứng, in mực màu đậm rõ ràng, thiết kế đẹp mắt, hấp dẫn người học.
 • Bộ sách được biên soạn theo chuẩn kết cấu đề thi thực tế, với thiết kế khoa học gồm ba phần: phần bài tập, đáp án và phần giải thích các cấu trúc ngữ pháp, phát âm cần chú ý sau mỗi đề thi giúp bạn học có thể dễ dàng theo dõi tự ôn luyện tại nhà.

tiengtrung.com

✔️ Đối với khách hàng mua sách với giá buôn, đặc biệt giảm giá cực mạnh. Mọi chi tiết về bộ sách hoặc giá buôn mọi người có thể được tư vấn trực tiếp bằng cách inbox vào fb:

https://www.facebook.com/tiengtrungduongchau hoặc liên hệ thông tin sau.

Thông tin liên hệ đặt mua sách 

?TIẾNG TRUNG DƯƠNG CHÂU
?Địa chỉ và Số hỗ trợ
CS1 : Số 10 ngõ 156 Hồng Mai – Hà Nội | 09.44004400 |
CS2 : Số 25 ngõ 68 Cầu Giấy – Hà Nội |09.8595.8595 |

FANPAGE: Tiengtrung.vn – Trung tâm tiếng Trung 

Link Tiki: Nhà sách tiếng Trung 

Shopee: SÁCH TIẾNG TRUNG THẦY CHÂU

5/5 - (1 bình chọn)
0 0 votes
Xếp hạng bài viết
Theo dõi
Thông báo
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
TOP