Học tiếng trung tốt tại Hà Nội, Tp.HCM

Hán ngữ hiện đại

04.01.2014
https://www.youtube.com/watch?v=lL5ehJ6QHyY 现代汉语语音概说 KHÁI QUÁT NGỮ ÂM HÁN NGỮ HIỆN ĐẠI 一、什么是语音Ngữ âm là gì? 语音是人的发音器官发出的能够表示一定意义的声音,不能把语音看成纯粹的自然物质;语音是最直接地记录思维活动的符号体系,是语言交际工具的声音形式,是语言的物质外壳,没有语音语言无法存在。 Ngữ âm là âm thanh do bộ máy phát âm...
TOP