Học tiếng trung tốt tại Hà Nội, Tp.HCM

Từ vựng tiếng trung phỏng vấn xin việc thông dụng nhất 2020

Phạm Dương Châu 29.07.2020 Từ vựng tiếng Trung chuyên ngành

Như chúng ta đã biết, phỏng vấn chính là phương pháp thu nhập thông tin xã hội, kinh nghiệm, …dựa vào việc hỏi và đáp giữa các nhà tuyển dung và ứng viên. Phỏng vấn có thể thực hiện qua hai hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp ( online hoặc offline)  nhằm mục đích tuyển chọn được những ứng viên có thể đáp ứng được tiêu chí, yêu cầu của công ty, doanh nghiệp. Cùng TIẾNG TRUNG DƯƠNG CHÂU tìm hiểu từ vựng tiếng Trung về chủ đề này nhé. Hy vọng bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn tự tin hơn khi đi phỏng vấn.

100 Từ vựng tiếng Trung về hồ sơ xin việc

Bằng cấp liên quan 相关证书 xiāngguān zhèngshū
Bằng cấp, giấy chứng nhận 证书 zhèngshū
Cân nặng 体重 tǐzhòng
Chiều cao 身高 shēngāo
Chú thích 备注 bèizhù
Chức vị,  chức vụ 职位 zhíwèi
Chức vụ ứng tuyển 应聘职位 yìngpìn zhíwèi
Chức vụ xin tuyển 申请职位 shēnqǐng zhíwèi
Chuyên ngành 专业 zhuānyè
Chuyên ngành chính 主修专业 zhǔ xiū zhuānyè
Cơ quan bồi dưỡng,  đào tạo 培训机构 péixùn jīgòu
Công việc hiện tại đang làm 现从事工作 xiàn cóngshì gōngzuò
Công việc mong muốn 欲从事工作 yù cóngshì gōngzuò
CV cá nhân 个人简历 Gèrén jiǎnlì
Dân tộc 民族 mínzú
Địa chỉ gia đình 家庭住址 jiātíng zhùzhǐ
Địa chỉ liên lạc 联系地址 liánxì dìzhǐ
Địa chỉ nơi ở 住址 zhùzhǐ
Diện mạo chính trị 政治面貌 zhèngzhì miànmào
Điện thoại liên lạc 联系电话 liánxì diànhuà
Do … cơ quan công an thành phố, tỉnh cấp 由 … 省|市公安局 发证 yóu… shěng |shì gōng’ān jú fā zhèng
Đơn vị 单位 dānwèi
Đơn vị ứng tuyển 应聘单位 yìngpìn dānwèi
Email 电子邮箱 diànzǐ yóuxiāng
Giám đốc 经理 jīnglǐ
Giới tính 性别 xìngbié
Hệ học 学制 xuézhì
Họ tên 姓名 xìngmíng
Họ tên Tiếng Trung 中文姓名 zhōngwén xìngmíng
Họ tên Tiếng Việt 越文姓名 yuè wén xìngmíng
Khái quát tình hình cá nhân 个人概况 gèrén gàikuàng
Khen thưởng cá nhân 个人荣誉 gèrén róngyù
Kinh nghiệm làm việc 工作经验 gōngzuò jīngyàn
Kinh nghiệm từng trải 经历 jīnglì
Kỹ năng 技能 jìnéng
Kỹ năng nghề nghiệp 职业技能 zhíyè jìnéng
Lý lịch 履历 lǚlì
Lý lịch công tác 工作简历 gōngzuò jiǎnlì
Mã bưu chính 邮政编码 yóuzhèng biānmǎ
Mong muốn đãi ngộ 希望待遇 xīwàng dàiyù
Năm tháng ngày 年月日 nián yue rì
Năng lực cá nhân 个人能力 gèrén nénglì
Năng lực ngôn ngữ 语言能力 yǔyán nénglì
Năng lực ứng dụng máy tính 计算机应用能力 jìsuànjī yìngyòng nénglì
Nền tảng giáo dục 教育背景 jiàoyù bèijǐng
Ngày tháng năm sinh 出生日期 chūshēng rìqí
Ngày tháng năm sinh 出生年月 chūshēng nián yue
Nghành nghề hiện tại đang làm 从事行业 cóngshì hángyè
Người viết đơn 申请人 shēnqǐng rén
Người viết đơn ký tên 申请人签名 shēnqǐng rén qiānmíng
Nội dung bồi dưỡng,  đào tạo 培训内容 péixùn nèiróng
Phương thức liên hệ 联系方式 liánxì fāngshì
Quá trình bồi dưỡng,  đào tạo 培训经历 péixùn jīnglì
Quá trình học 学历 xuélì
Quốc tịch 国籍 guójí
Quý công ty 贵公司 guì gōngsī
Số Chứng minh thư 身份证号 shēnfèn zhèng hào
Số Chứng minh thư 身份证号码 shēnfèn zhèng hàomǎ
Số điện thoại di động 手机号 shǒujī hào
Sở thích 爱好 àihào
Sở thích 兴趣爱好 xìngqù àihào
Sở thích cá nhân 个人爱好 gèrén àihào
Sở thích ngoài giờ làm việc 业余爱好 yèyú àihào
Sở trường 特长 tècháng
Sở trường cá nhân 个人专长 gèrén zhuāncháng
Tên chức vị kỹ thuật 技术职称 jìshù zhíchēng
Tên chức vụ 职位名称 zhíwèi míngchēng
Tên công ty 公司名称 gōngsī míngchēng
Thể trạng sức khỏe 健康状况 jiànkāng zhuàngkuàng
Thời gian 时间 shíjiān
Thời gian bồi dưỡng,  đào tạo 培训时间 péixùn shíjiān
Thời gian công tác 工作时间 gōngzuò shíjiān
Thời gian học tập 就读时间 jiùdú shíjiān
Thời gian tốt nghiệp 毕业时间 bìyè shíjiān
Thông tin địa chỉ 通讯地址 tōngxùn dìzhǐ
Thông tin địa chỉ chi tiết 详细通信地址 xiángxì tōngxìn dìzhǐ
Thư ký 秘书 mìshū
Thực tiễn công tác xã hội 社会实践 shèhuì shíjiàn
Thuộc bộ môn,  ban ngành 所属部门 suǒshǔ bùmén
Tình hình chi tiết đã công tác trước đây 以往就业详情 yǐwǎng jiùyè xiángqíng
Tình trạng hôn nhân 婚姻状况 hūnyīn zhuàngkuàng
Tỉnh,  Thành phố,  Huyện, Quận 省市,城市,县,郡 Shěng shì,chéngshì,xiàn,jùn
Trình độ chuyên ngành 专业水平 zhuānyè shuǐpíng
Trình độ giáo dục 教育情况 jiàoyù qíngkuàng
Trình độ máy tính 计算机水平 jìsuànjī shuǐpíng
Trình độ máy tính 计算机等级 jìsuànjī děngjí
Trình độ máy tính 电脑水平 diànnǎo shuǐpíng
Trình độ ngoại ngữ 外语等级 wàiyǔ děngjí
Trình độ ngoại ngữ 外语水平 wàiyǔ shuǐpíng
Trình độ Tiếng Anh 英语水平 yīngyǔ shuǐpíng
Trình độ Tiếng Trung 汉语水平 hànyǔ shuǐpíng
Trình độ Tiếng Trung phổ thông 汉语普通话水平 hànyǔ pǔtōng huà shuǐpíng
Trình độ văn hóa 文化程度 wénhuà chéngdù
Trường học tốt nghiệp 毕业学校 bìyè xuéxiào
Tự đánh giá bản thân 自我评价 zìwǒ píngjià
Từ năm 2003 đến năm 2011 自 2003年至 2011 年 zì 2003 nián zhì 2011 nián
Tuổi 年龄 niánlíng
Yêu cầu của bản thân 本人要求 běnrén yāoqiú
Yêu cầu mức lương 薪水要求 xīnshuǐ yāoqiú
Yêu cầu mức lương 薪金要求 xīnjīn yāoqiú

Xem thêm từ vựng tiếng Trung dành cho người làm văn phòng 

Từ vựng phỏng vấn xin việc

保险 Bǎoxiǎn Bảo hiểm
养老保险 Yǎnglǎo bǎoxiǎn Bảo hiểm nghỉ hưu
生育保险 Shēngyù bǎoxiǎn Bảo hiểm sinh đẻ
工伤保险 Gōngshāng bǎoxiǎn Bảo hiểm tai nạn lao động
失业保险 Shīyè bǎoxiǎn Bảo hiểm thất nghiệp
医疗保险 Yīliáo bǎoxiǎn Bảo hiểm y tế
人事部 Rénshì bù Bộ phận nhân sự
福利待遇 Fúlì dàiyù Chế độ phúc lợi
职位 Zhíwèi Chức vụ
机会 Jīhuì Cơ hội
出差 Chūchāi Công tác
希望待遇 Xīwàng dàiyù Đãi ngộ kỳ vọng
取得 Qǔdé Đạt được
条件 Tiáojiàn Điều kiện
上保险 Shàng bǎoxiǎn Đóng bảo hiểm
投简历 Tóu jiǎnlì Gửi sơ yếu lý lịch
环境 Huánjìng Hoàn cảnh
学位 Xuéwèi Học vị
经验丰富 Jīngyàn fēngfù Kinh nghiệm phong phú
签正式劳动合同 Qiān zhèngshì láodòng hétóng Ký hợp đồng lao động chính thức
领域 Lǐngyù Lĩnh vực
薪水 Xīnshuǐ Lương tháng
年薪 Niánxīn Lương theo năm
出生日期 Chūshēng rìqī Ngày sinh
年假 Niánjià Nghỉ phép năm
申请人 Shēnqǐng rén Người ứng tuyển
奋发向上 Fènfā xiàngshàng Phấn đấu tiến thủ
发挥 Fāhuī Phát huy
面试 Miànshì Phỏng vấn
履历表 Lǚlì biǎo Sơ yếu lý lịch
成立 Chénglì Thành lập
成熟电脑操作 Chéngshú diànnǎo cāozuò Thành thục máy tính văn phòng
成绩 Chéngjī Thành tích
实事求是 Shíshì qiúshì Thật thà cầu thị
试用期 Shìyòng qī Thời gian thử việc
报酬 Bàochóu Thù lao
奖金 Jiǎngjīn Tiền thưởng
婚姻情况 Hūnyīn qíngkuàng Tình trạng hôn nhân
毕业 Bìyè Tốt nghiệp
外文程度 Wàiwén chéngdù Trình độ ngoại ngữ
电脑操作 Diànnǎo cāozuò Trình độ tin học
录用 Lùyòng Tuyển dụng, nhận vào làm
申请的职位 Shēnqǐng de zhíwèi Vị trí ứng tuyển

Tự tin deal lương hơn khi nắm trong tay chứng chỉ HSK. Và tài liệu ôn thi là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi các bạn đã xác định thi HSK. Thế nhưng liệu bạn đã chọn đúng tài liệu ? Đừng lo khi đã có Sách Chinh phục HSK – con đường ngắn nhất đến với chứng chỉ HSK. Với những bộ đề thi mẫu bám sát với thực tiễn của kỳ thi HSK, file nghe chuẩn giọng Bắc Kinh, phần phiên âm la tinh – dịch nghĩa tiếng Việt và đáp án được giải thích một cách cụ thể, cùng với khóa học online đi kèm cùng sách được giáo viên hướng dẫn chi tiết từng bộ đề thi để học viên có thể làm và chấm điểm ngay tại nhà. Chần chừ gì nữa mà chưa sở hữu cho mình ngay trên Tiki, ShopeeLazada ngay thôi nào.

Mẫu câu phỏng vấn thường gặp

Bạn đang muốn làm tại Trung Quốc , Đài Loan, Philipine, Singaore, Malaysia và bạn đang lo lắng cho buổi phỏng vấn?. Phần này, tiengtrung.com sẽ giúp các bạn cách trả lời phỏng vấn trong những tình huống cụ thể nhé !

我是应约来面试的,非常高兴见到你。

Wǒ shì yīng yuē lái miànshì de, fēicháng gāoxìng jiàn dào nǐ.

Tôi tới phỏng vấn theo lịch hẹn, rất vui được gặp anh.
你认为自己的最大优点和缺点是什么?

Nǐ rènwéi zìjǐ de zuìdà yōudiǎn hé quēdiǎn shì shénme?

Bạn cho rằng ưu điểm và nhược điểm lớn nhất của bạn là gì?
你有什么优点?

Nǐ yǒu shénme yōudiǎn?

Bạn có những ưu điểm gì?
你对薪水有什么要求?

Nǐ duì xīnshuǐ yǒu shénme yāoqiú?

Bạn có yêu cầu gì về lương không?
你和别人相处得怎么样?

Nǐ hé biérén xiāngchǔ dé zěnme yàng?

Bạn cư xử với mọi người thế nào?
多久提高一次工资?

Duōjiǔ tígāo yīcì gōngzī?

Bao lâu thì tăng lương một lần?
因为那家公司没有什么前途。

Yīnwèi nà jiā gōngsī méiyǒu shénme qiántú.

Bởi vì công ty đó không có nhiều sự phát triển cho tôi.
因为我有一些私人的原因,家里有些事情。

Yīnwèi wǒ yǒu yīxiē sīrén de yuányīn, jiā li yǒuxiē shìqíng.

Bởi vì tôi có một vài chuyện cá nhân, gia đình tôi có chút việc.
员工待遇怎么样?

Yuángōng dàiyù zěnme yàng?

Chế độ đãi ngộ công nhân viên thế nào?
提供进修的机会吗?

Tígōng jìnxiū de jīhuì ma?

Có cơ hội đào tạo chuyên sâu không?
公司会给员工上保险吗?

Gōngsī huì gěi yuángōng shàng bǎoxiǎn ma?

Công ty có đóng bảo hiểm cho nhân viên không?
我公司雇用你有什么好处?

Wǒ gōngsī gùyòng nǐ yǒu shénme hǎochù?

Công ty tôi tuyển bạn có lợi ích gì?
我何时能知道你们的决定?

Wǒ hé shí néng zhīdào nǐmen de juédìng?

Khi nào tôi có thể biết được quyết định của công ty?
试用期工资是多少?

Shìyòng qí gōngzī shì duōshǎo?

Lương thử việc là bao nhiêu?
开始主要是打字、文件归档、电话等日常工作。

Kāishǐ zhǔyào shi dǎzì, wénjiàn guīdǎng, diànhuà děng rìcháng gōngzuò.

Mới đầu làm việc chủ yếu là những công việc hàng ngày như soạn thảo văn bản, sắp xếp hồ sơ, trả lời điện thoại.
我的组织能力很强。

Wǒ de zǔzhī nénglì hěn qiáng.

Năng lực tổ chức của tôi rất tốt.
为什么离开以前的公司?

Wèishéme líkāi yǐqián de gōngsī?

Tại sao bạn lại từ bỏ công việc trước kia?
我成绩非常好。

Wǒ chéngjī fēicháng hǎo.

Thành tích học tập của tôi rất tốt.
你个性上最大的优点是什么?

Nǐ gèxìng shàng zuìdà de yōudiǎn shì shénme?

Tính cách nổi bật của bạn là gì?
我还需要第二次面试吗?

Wǒ hái xūyào dì èr cì miànshì ma?

Tôi có cần phỏng vấn lần 2 không?
我有足够的知识推广贵公司的产品。

Wǒ yǒu zúgòu de zhīshì tuīguǎng guì gōngsī de chǎnpǐn.

Tôi có đủ năng lực để mở rộng sản phẩm của công ty.
我有分析能力。

Wǒ yǒu fēnxī nénglì.

Tôi có khả năng phân tích tốt.
我有实习工作的经验,我相信我会成功的。

Wǒ yǒu shíxí gōngzuò de jīngyàn, wǒ xiāngxìn wǒ huì chénggōng de.

Tôi có kinh nghiệm đi thực tập, tôi tin rằng mình sẽ thành công.
我有电脑擦作经验,熟悉微软Windows、Word 和 Excel。

Wǒ yǒu diànnǎo cā zuò jīngyàn, shúxī Windows, Word hé Excel.

Tôi có kinh nghiệm sử dụng máy tính, thành thạo Windows, Word và Excel.
我有良好的表达能力。

Wǒ yǒu liánghǎo de biǎodá nénglì.

Tôi có năng lực biểu đạt rất tốt.
我能够独立工作。

Wǒ nénggòu dúlì gōngzuò.

Tôi có thể làm việc độc lập.
我已经学了半年的汉语,我能用汉语进行一些简单的会话。

Wǒ yǐjīng xuéle bànnián de hànyǔ, wǒ néng yòng hànyǔ jìnxíng yīxiējiǎndān de huìhuà.

Tôi đã học tiếng Hán nửa năm rồi, vì vậy tôi có thể giao tiếp các hội thoại đơn giản bằng tiếng Trung.
我学东西很快。

Wǒ xué dōngxi hěn kuài.

Tôi học hỏi rất nhanh.
我希望能根据我的能力支付薪资。Wǒ xīwàng néng gēnjù wǒ de nénglì zhīfù xīnzī. Tôi hy vọng công ty có thể trả lương phù hợp với năng lực của tôi.
我是一个富有团队精神的人。Wǒ shì yīgè fùyǒu tuánduì jīngshén de rén. Tôi là người có tinh thần đoàn kết tập thể.
我期待着你的消息。

Wǒ qīdài zhe nǐ de xiāoxī.

Tôi mong đợi tin tức từ công ty.
我不会让您失望的。

Wǒ bù huì ràng nín shīwàng de.

Tôi sẽ không làm công ty thất vọng.
我叫叶英,我出生于1994年。今年七月将从商业大学毕业,我的专业是会计学。

Wǒ jiào yè yīng, wǒ chūshēng yú 1994 nián. Jīnnián qī yuè jiāng cóng shāngyè dàxué bìyè, wǒ de zhuānyè shì kuàijì xué.

Tôi tên là Diệp Anh, sinh năm 1994. Tháng 7 năm nay tôi tốt nghiệp Đại học Thương Mại, chuyên ngành kế toán.
我觉得我很适合做助理的工作。

Wǒ juédé wǒ hěn shìhé zuò zhùlǐ de gōngzuò.

Tôi thấy mình rất phù hợp làm công việc trợ lí.
我毕业于工业大学。

Wǒ bìyè yú gōngyè dàxué.

Tôi tốt nghiệp trường Đại học Công Nghiệp.
我做过接待员。

Wǒ zuòguò jiēdài yuán.

Tôi từng làm nhân viên lễ tân.
让我来介绍一下自己。

Ràng wǒ lái jièshào yīxià zìjǐ.

Tôi xin phép giới thiệu bản thân một chút.
这份工作要经常出差/加班吗?

Zhè fèn gōngzuò yào jīngcháng chūchāi/jiābān ma?

Việc này có cần thường xuyên đi công tác không/có cần tăng ca không?

Vậy là chúng mình vừa cùng nhau học xong bài học từ vựng chuyên ngành dành cho những bạn chuẩn bị đi xin việc tại các công ty văn phòng Trung Quốc rồi đấy! Rất bổ ích cho những bạn chuẩn bị đi xin việc phải không nào? 

Tổng hợp từ vựng tiếng Trung theo chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất 

Như chúng ta đã biết, để học giỏi bất kì ngoại ngữ nào chúng ta đều cần phải hoàn thiện toàn diện cả 4 kĩ năng cốt lõi: Nghe – nói – đọc – viết. Và 2 yếu tố quan trọng nhất để học 1 ngoại ngữ chính là từ vựng và ngữ pháp. Tiếng Trung cũng vậy, nếu như chỉ có từ vựng thôi là chưa đủ. Vậy học ngữ pháp tiếng Trung như thế nào? Phương pháp nào giúp ghi nhớ và thu nạp từ vựng tiếng Trung chuẩn nhất ? Người bận rộn không có thời gian sẽ học ngữ pháp tiếng Trung như nào ? Bộ từ vựng Flashcard tiếng Trung có thể giải quyết những vấn đề phức tạp một cách rất đơn giản đấy. Cùng nhau tìm hiểu thêm xem những tấm thẻ flashcard có gì mà thần thánh tới vậy TẠI ĐÂY nhé.

Mọi thông tin thêm về các khóa học mọi người có thể liên hệ tư vấn trực tiếp :

 Inbox fanpage Tiếng Trung Dương Châu

♥ Shop Tiki : https://tiki.vn/cua-hang/nha-sach-tieng-trung-duong-chau

 Shop Shopee : https://shopee.vn/nhasachtiengtrungduongchau

♥ Shop Lazada : https://www.lazada.vn/shop/nha-sach-tieng-trung-pham-duong-chau

Hotline: 09.4400.4400 – 09.8595.8595

?️ Cơ sở 1 : số 10 ngõ 156 Hồng Mai – Bạch Mai – Hà Nội.

?️Cơ sở 2 : tầng 4 – số 25 – ngõ 68 Cầu Giấy

Rate this post
0 0 votes
Xếp hạng bài viết
Theo dõi
Thông báo
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả các bình luận
TOP