Học tiếng trung tốt tại Hà Nội, Tp.HCM

Văn hóa Trung Quốc – nét đẹp qua các thời kỳ

Củng cố ngữ pháp tiếng trung

28.12.2013
https://www.youtube.com/watch?v=Kk9LScCtpG4 Câu chữ 把 [ba]Chủ ngữ + giới từ 把+ đối tượng tiếp nhận + động từ + thành phần khác ( Biểu thị sự...
TOP