Học tiếng trung tốt tại Hà Nội, Tp.HCM

Khóa học tiếng Trung giao tiếp cơ bản trực tiếp tại trung tâm tốt nhất Hà Nội

Các lớp Hán ngữ 1 đang học tại trung tâm

14.02.2022
Lịch học cập nhật ngày 14/03/2023 Các lớp Hán ngữ 1 đang học ban ngày LỚP THỜI GIAN HỌC  GIÁO VIÊN SỐ HỌC VIÊN BÀI...

Các lớp Hán ngữ 2 đang học tại trung tâm

15.02.2022
Lịch học cập nhật ngày 14/03/2023 Các lớp Hán ngữ 2 đang học ban ngày LỚP THỜI GIAN HỌC  GIÁO VIÊN SỐ HỌC VIÊN BÀI...

Các lớp Hán ngữ 3 đang học tại trung tâm

15.02.2022
Lịch học cập nhật ngày 14/03/2023 Các lớp Hán ngữ 3 đang học ban ngày LỚP THỜI GIAN HỌC  GIÁO VIÊN SỐ HỌC VIÊN BÀI...

Các lớp Hán ngữ 4 đang học tại trung tâm

15.02.2022
Lịch học cập nhật ngày 14/03/2023 Các lớp Hán ngữ 4 đang học ban ngày LỚP THỜI GIAN HỌC  GIÁO VIÊN SỐ HỌC VIÊN BÀI...

Các lớp Hán ngữ 5 đang học tại trung tâm

15.02.2022
Lịch học cập nhật ngày 14/03/2023 Các lớp Hán ngữ 5 đang học ban ngày LỚP THỜI GIAN HỌC  GIÁO VIÊN SỐ HỌC VIÊN BÀI...

Các lớp Hán ngữ 6 đang học tại trung tâm

15.02.2022
Lịch học cập nhật ngày 14/03/2023 Các lớp Hán ngữ 6 đang học ban ngày LỚP THỜI GIAN HỌC  GIÁO VIÊN SỐ HỌC VIÊN BÀI...
TOP