phó từ

  • “都” Dùng chính xác

  • Cách dùng “反而” và phân biệt lỗi sai

  • Câu cảm thán trong tiếng trung