chủ ngữ

  • Cách dùng của 常常

  • Câu trần thuật trong tiếng trung