Tu từ trong tiếng trung thể hiện từ khóa này “比拟” là hình thức thông qua tưởng tượng để nhân hóa con vật thành con người,hoặc cũng có thể xem vật như con người cùng có khi