“常常” Cách dùng chính xác “常常” là từ chỉ sự thường xuyên,biểu thị hành động phát sinh rất nhiều lần.Đa số dùng để bổ sung cho động từ,làm trạng ngữ trong câu.Ví dụ: ①明华常常学习到深夜。 ②节假日家长常常带孩子们上公园玩。 “常常” là