tiếng hán Archive

Đặc điểm ngữ pháp tiếng Hán

(一)形态变化不发达、不普遍Hình thái biến hóa không phát triển, không phổ biến Đặc điểm ngữ pháp tiếng Hán thì hiện tượng biến hóa về hình thái cũng vẫn tồn tại tuy nhiên rất ít.Cũng có những từ loại mặc

Đơn vị ngữ pháp gồm: từ tố, từ, cụm từ và câu

语法单位--语素、词、词组、句子 Đơn vị ngữ pháp gồm: từ tố, từ, cụm từ và câu (一)语素 Từ tố Từ tố là đơn vị bé nhất trong ngữ pháp,là thể kết hợp nghĩa âm bé nhất trong ngôn ngữ.Ví dụ