Sửa các lỗi thường gặp trong tiếng trung 1.“小明同学,请你下课后来,到老师办公室来一趟。”(*) 正确:小明同学,请你下课以后,到老师办公室来一趟。 Phân tích : “后来” là 1 từ chỉ thời gian rất mơ hồ,không rõ ràng.Do đó “后来” thường được dùng cho những sự việc cách sự việc