phó từ Archive

“都” Dùng chính xác

“都” là phó từ phạm vi,thường dùng để chỉ toàn bộ người hoặc sự việc đã nhắc đến trước đó.Trong câu thì “都” thường đứng trước động từ hoặc tính từ . Phó từ “都” thường dùng

Cách dùng “反而” và phân biệt lỗi sai

Cách dùng “反而” và phân biệt lỗi sai “反而” là phó từ ngữ khí,biểu thị ý không tương đồng với ý nói trên hoặc chỉ sự việc diễn ra ngoài dự liệu,khác với thường tình.Có thể dùng

Câu cảm thán trong tiếng trung

Câu phi chủ vị ( câu không có chủ ngữ, câu chỉ có 1 từ) chiếm đa số trong câu cảm thán: 太漂亮了! 真棒! 好! Các phó từ thường dùng trong câu cảm thán như: 真,太,多么,好.Cần đặc