(一)形态变化不发达、不普遍Hình thái biến hóa không phát triển, không phổ biến Đặc điểm ngữ pháp tiếng Hán thì hiện tượng biến hóa về hình thái cũng vẫn tồn tại tuy nhiên rất ít.Cũng có những từ loại mặc