Ngữ pháp tiếng trung chuẩn là như thế nào ? I/ 语素:是有一定声言和思义的最小构词单位 Ngữ tố là một đơn vị nhỏ nhất có ý nghĩa và âm tiếng nhất định v 语素有两种: Ngữ tố chia làm hai loại Ø