着 và 到! khác nhau như thế nào ? lưu ý cho những bạn đang không biết học tiếng trung ở đâu 1.到 đứng sau đông từ làm bổ ngữ kết quả -biểu thị đạt được mục