“都” là phó từ phạm vi,thường dùng để chỉ toàn bộ người hoặc sự việc đã nhắc đến trước đó.Trong câu thì “都” thường đứng trước động từ hoặc tính từ . Phó từ “都” thường dùng