chủ ngữ Archive

“常常” Cách dùng chính xác

“常常” Cách dùng chính xác “常常” là từ chỉ sự thường xuyên,biểu thị hành động phát sinh rất nhiều lần.Đa số dùng để bổ sung cho động từ,làm trạng ngữ trong câu.Ví dụ: ①明华常常学习到深夜。 ②节假日家长常常带孩子们上公园玩。 “常常” là

Câu trần thuật trong tiếng trung

Câu trần thuật-陈述句 Câu trần thuật là câu dùng để thông báo cho người khác 1 sự việc hoặc để trình bày 1 lý lẽ, mang ngữ điệu ngang bằng hoặc hơi xuống.Ví dụ: 1、我不想再吃了。 2、我们以前见过面。 3、老人非常健康。