chữ hán Archive

Mục lục học nhanh 1500 chữ hán qua câu chuyện

Phần I – Video Nhớ nhanh 1500 chữ hán qua câu chuyện bài 1 +2 Nhớ nhanh 1500 chữ hán qua câu chuyện bài 5  Phần II – Ảnh Nhớ nhanh 1500 chữ hán qua câu chuyện bài

Kết cấu hán ngữ

汉字结构 KẾT CẤU CHỮ HÁN 一、结构单位Đơn vị kết cấu: (1)笔画Nét bút (Bút hoạ): 1、定义 Định nghĩa: 构成汉字字形的各种特定的点和线,也是汉字的最小结构单位。根据楷书书写要求,从落笔到抬笔即为一笔,又叫一画,合称笔画,笔画的具体形状叫笔形。 Bút hoạ là các chấm và đường tạo nên hình thể chữ Hán, cũng là đơn vị kết cấu nhỏ